:: AKTUALNOŚCI
:: KIM JESTEŚMY
:: JAK WSTĄPIĆ
   DO KOŁA ?

:: HISTORIA
:: CZYTELNIA
:: GALERIA
:: KRONIKA
:: DOWNLOAD
:: ZARZĄD
:: OPIEKUNOWIE
:: ARCHIWUM
:: REGULAMIN
:: SKN W MEDIACH
:: HONOROWY SYMPATYK SKN DROGOWIEC

 

Historia Studenckiego Koła Naukowego "Drogowiec"

27 listopada 1996 roku Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej pozytywnie zaopiniowała pomysł utworzenia Studenckiego Koła Naukowego DROGOWIEC. Lista pierwszych członków Koła zawierała 35 osób, na chwilę obecną liczba ta uległa podwojeniu. Członkami Koła są głównie studenci studiów stacjonarnych kierunku budownictwo I stopnia specjalności: budownictwo drogowe i II stopnia specjalności: inżynieria drogowa. Nie mnie jednak jest cała rzesza sympatyków Koła, czyli osób związanych z DROGOWICEM, która studiuje na niższych latach lub też dawno ukończyła studia. Nad prawidłowością działań członków Koła stoi Prawo Drogowca oraz Regulamin SKN, których przestrzegania pilnuje opiekun Koła. Przez 15 lat opiekunem Koła, jak również głównym inicjatorem wszystkich podejmowanych działań była pani dr inż. Bożenna A. Kierus - Gogacz. Od 2011 roku funkcja opiekuna została powierzona pani dr inż. Marcie Wasilewskiej.


SKN DROGOWIEC jest jednym z najbardziej aktywnych i prężnie działających Kół w Politechnice Białostockiej. Świadczą o tym różnorodne formy działalności podejmowane przez członków, których głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania pracą naukową, twórczą i samokształceniową. Studenci SKN DROGOWIEC mieli możliwość uczestniczyć w szeregu pracach zleconych na rzecz przemysłu dotyczących między innymi oceny stanu technicznego nawierzchni drogowych, warunków ruchu na skrzyżowaniach i ulicach w Białymstoku.
Członkowie Koła swoją wiedzę starają się również zdobywać i poszerzać poprzez uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowo - technicznych. W okresie swojej działalności studenci z Drogowca brali czynny udział oraz byli współorganizatorami w 8 seminariach o tematyce związanej z wdrażaniem nowych technologii w budownictwie drogowym, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz problematyką dotyczącą ochrony środowiska w projektowaniu infrastruktury drogowej. Podczas tych spotkań studenci mieli możliwość wysłuchać wielu wybitnych przedstawicieli ze środowiska drogowego. Dużym sukcesem, który wymagał sporego nakładu pracy i zaangażowania ze strony studentów, było zorganizowanie dwóch Ogólnopolski Konferencji Naukowych Studencki Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki w latach 2000 i 2001.


Największą popularność SKN DROGOWIEC zdobył dzięki odbywającym się przynajmniej raz do roku wyprawom naukowo-technicznych. Do chwili obecnej odbyły się cztery zagraniczne wyjazdy, które pozwoliły studentom zapoznać się z technologią, architekturą i organizacją układów komunikacyjnych Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Włoch, Litwy. Również podczas takich wypraw, uczestnicy starają się skorzystać z okazji i odwiedzać europejskie uczelnie techniczne. Wizyty takie umożliwiały poznać program i możliwości kształcenia studentów w innych krajach.Mając na uwadze tempo rozbudowy sieci dróg w Polsce SKN DROGOWIEC co roku organizuje również wyprawy krajowe. Do chwili obecnej studenci uczestniczyli w 12 takich wyprawach, gdzie mogli poznać praktyczne zastosowanie wiedzy, jaką zdobywają w naszej Uczelni.Dzięki uprzejmości prywatnych przedsiębiorstw drogowych firm studenci mogli zobaczyć najciekawsze i największe drogowo-mostowe budowy w kraju. Podczas takich wypraw członkowie Koła starają się również zwiedzić kopalnie kruszyw drogowych, nowoczesne wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych, laboratoria drogowe, pracownie projektowe i szereg miejsc gdzie dzieją się rzeczy ważne i ciekawe związane z drogownictwem.

Działalność w SKN Drogowiec bardzo integruje studentów specjalności o profilu drogowym. Poza działalnością naukowo - dydaktyczną są organizowane spotkania integracyjne, Wigilie, wypady do pubów, ogniska i kuligi.
W 2010 roku działalność Koła została doceniona przez Samorząd Studentów PB, który przyznał I miejsce SKN DROGOWIEC za Najlepsze SKN Politechniki Białostockiej.
Przez 15 lat Koło skupiało aktywnych studentów, którzy mieli możliwość poszerzania swoich zainteresowań. Należy podkreślić, że studenci zawsze chętnie należą i angażują się w działalność DROGOWCA. Zapewne dlatego, że każdy z nich ma świadomość, że kariera DROGOWCA zaczyna się w SKN DROGWIEC.