:: AKTUALNOŚCI
:: KIM JESTEŚMY
:: JAK WSTĄPIĆ
   DO KOŁA ?

:: HISTORIA
:: CZYTELNIA
:: GALERIA
:: KRONIKA
:: DOWNLOAD
:: ZARZĄD
:: OPIEKUNOWIE
:: ARCHIWUM
:: REGULAMIN
:: SKN W MEDIACH
:: HONOROWY SYMPATYK SKN DROGOWIEC

 

Regulamin Koła Naukowego "DROGOWIEC" istniejącego przy Instytucie Inżynierii Budowlanej Politechniki Białostockiej.


1. Nazwa Koła:

Organizacja nosi nazwę : Koło Naukowe "Drogowiec", zwane dalej "Kołem"

2. Siedziba Koła:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Budowlanej
Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45E
15-351 Białystok

3. Cele i zadania:

3.1 Cele:

a) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w drogownictwie; również tych, które nie są objęte programem studiów na specjalnościach: Drogi Ulice Lotniska oraz Budownictwo Komunikacyjne,

b) współuczestnictwo w pracach badawczych prowadzonych przez Katedrę Dróg i Geodezji Instytutu Inżynierii Budowlanej,

c) współudział w pracach zleconych realizowanych przez Katedrę Geodezji,

d) poszerzanie zbiorów dydaktycznych Katedry Dróg i Geodezji,

e) promocja studentów i Politechniki Białostockiej.

3.2 Zadania:

a) zrzeszanie studentów zainteresowanych działalnością z zakresu drogownictwa w wymiarze większym niż przewiduje to program studiów,

b) organizowanie Imprez (obozy naukowe; odczyty, prelekcje) mających poszerzać wiadomości z drogownictwa,

c) pomoc w przygotowaniu wystaw i targów organizowanych przez Instytut Inżynierii Budowlanej,

d) pozyskiwanie nowych materiałów stosowanych w drogownictwie programów szkoleniowych na kasetach video, folderów, mających służyć jako pomoce dydaktyczne,

e) współpraca z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania,


4. Członkowie, ich prawa i obowiązki:

4.1. Członowie Koła:

Członkowie Koła dzielą się na:

 • sympatyków
 • zwyczajnych

 • a) członkiem zwyczajnym może być każdy student Wydziału BiIŚ kierunku Budownictwo specjalności BK pragnący poszerzać wiedzę z tego zakresu,

  b) sympatykiem Koła może być każdy student i pracownik PB posiadający ważną legitymację studencką lub pracowniczą.

  4.2. Prawa:

  Członek zwyczajny ma prawo:

  a) wybierać i być wybieranym do władz Koła,

  b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła,

  c) korzystać z urządzeń będącym w gestii Koła,

  d) brać udział imprezach organizowanych przez Koło,

  e) zgłaszać wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

  Sympatyk Koła ma wszystkie prawa dotyczące członków zwyczajnych Koła oprócz wymienionych w punktach 4.2.a oraz 4.2.e.

  4.3. Obowiązki:

  Członek zwyczajny ma obowiązek:

  a) przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał władz Koła,

  b) selektywnie uczestniczyć w działalności Koła (uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Koło, uczestnictwo w zebraniach, uczestnictwo w badaniach realizowanych przez Koło,

  c) wszyscy członkowie Koła są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w działalności Koła.

  d) wszyscy członkowie Koła są zobowiązani do rejestracji na forum internetowym prowadzonym przez koło

  4.4. Utrata członkostwa:

  Utrata członkowstwa następuje w razie:

  a) dobrowolnego wystąpienia,

  b) skreślenia z listy członków na skutek wykluczenia orzeczeniem władz Koła,

  c) śmierci członka.


  5. Władze Koła:

  a) poczynaniami Koła kieruje Zarząd Koła, w skład którego wchodzą:

 • prezes,
 • wiceprezes,
 • trzech członków - przedstawicieli roczników studentów (lat III- V), z których wewnętrznie wybierany jest skarbnik i sekretarz.

 • b) członkowie Zarządu powoływani są na Walnym Zgromadzeniu w wyborach tajnych bezwzględną większością głosów (50%+1).

  5.1. Prawa Zarządu:

  Zarząd ma prawo:

  a) wytyczania kierunków działalności Koła,

  b) reprezentowania Koła na zewnątrz,

  c) organizowania imprez wymienionych w pkt. 3,2,

  d) dokonywania rejestracji członków Koła oraz skreślania ich z tej listy,

  e) powoływania kierowników poszczególnych imprez oraz prawo do weryfikowania uczestników tych imprez,

  f) zwoływania w trybie pilnym zebrań Koła,

  g) wnoszenia projektów poprawek do regulaminu. Głosowanie nad nimi odbywa się przy obecności większości członków Koła. Wniosek zostaje przyjęty przy poparciu bezwzględnej większości głosujących.

  5.2. Kadencja Zarządu:

  Kadencja Zarządu trwa rok. Walne Zgromadzenie i wybory nowego Zarządu odbywają się co rok w m-cu maju. Kadencja może ulec skróceniu na wniosek bezwzględnej większości członków Koła (50%+1) uchwałą Walnego Zgromadzenia, które jednocześnie powinno naznaczyć nowe władze Koła.
  Ustala się, że powołanie (odwołanie) może nastąpić na wniosek co najmniej 1/3 liczby wszystkich członków i dotyczy pojedynczych członków zarządu lub jego całości. Powołanie (odwołanie) następuje przy poparciu wniosku przez większość bezwzględną. Liczba głosujących powinna stanowić większość członków uprawnionych do głosowania.


  6. Opiekun Koła:

  6.1. Opiekunem Koła może być każdy pracownik naukowo - dydaktyczny Instytutu Inżynierii Budowlanej PB w Białymstoku.

  6.2. Wyboru Opiekuna Koła dokonują członkowie Koła na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym.

  6.3. Prawa Opiekuna Koła:

  a) wszystkie prawa członka zwyczajnego Kota oprócz wymienionych w pkt. 4.2.a,

  b) dobór opiekunów naukowych obozów naukowych organizowanych przez Koło,

  c) dysponowanie w porozumieniu z Zarządem Koła funduszami przeznaczonymi na działalność Koła.

  6.4. Obowiązki Opiekuna Koła:

  a) obowiązki dotyczące członków zwyczajnych wymienione w punkcie 4.3,

  b) pomoc w organizowaniu imprez Koła,

  c) ułatwianie kontaktów między członkami i sympatykami Koła a pracownikami Instytutu Inżynierii Budowlanej, przedstawicielami firm i instytucji drogowych,

  d) merytoryczna pomoc w doborze tematyki realizowanej przez Koło,

  e) przyjęcie odpowiedzialności materialnej ze sprzęt będący w gestii Koła.


  7. Źródła finansowania:

  7.1. Źródłem finansowania imprez organizowanych przez Koło jest pula przeznaczona na tego typu działalność przez Dziekana Wydziału Budownictwa PB w Białymstoku.

  7.2. Dopuszcza się możliwość dofinansowania działalności prowadzonej przez Koło ze źródeł istniejących poza PB (np. dofinansowanie z tematów badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu IB lub innych środków będących w dyspozycji osób fizycznych lub instytucji pragnących dofinansować zamierzenia Koła). W takim przypadku o przyjęciu tego typu pomocy finansowej decyduje Zarząd wraz z Opiekunem Koła, a wszelkie rozliczenia przechodzą przez Dział Spraw Studenckich PB.


  8. Tryb uchwalania regulaminu Koła i jego zmian:

  Regulamin Koła Naukowego "DROGOWIEC" uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większościągłosów (50%+1).


  9. Warunki i sposób rozwiązywania Koła:

  Koło Naukowe "DROGOWIEC" może zostać rozwiązane na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów lub zgodnie z parag. 6 Zarządzenia Nr 38/94 Rektora PB z dnia 20.10.94.


  10. Inne postanowienia:

  Zebrania zwyczajne członków koła odbywać się będą raz w miesiącu.